Công ty cổ phần xây dựng dân dụng

Đông Nam

hotline

Cơ cấu tổ chức

THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN TRƯỜNG

TỔ CHỨC HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG

A.GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Là người đứng đầu Công ty, chỉ đạo thực hiện trực tiếp các công việc. Nắm vững các yêu cầu, nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp các phòng ban, bộ phận nhằm hoàn thành tốt việc thi công xây dựng công trình theo đúng kỹ thuật, chất lượng và tiến độ mà chủ đầu tư yêu cầu

B.CÁC PHÒNG BAN, BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ

1.Bộ phận kỹ thuật:

Vạch ra tiến độ thi công xây dựng công trình, lập kế hoạch về vật tư, tiền vốn, phương tiện máy móc thiết bị phục vụ cho việc thi công.

Thường xuyên kiểm tra giám sát chất lượng kỹ thuật theo đúng thiết kế và tiêu chuẩn qui phạm qui định.

2.Bộ phận tài chính – Kế toán:

Lo kịp thời về nguồn vốn cho công trường hoạt động, đồng thời giám sát thu chi hợp lý, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chế độ cho người lao động và nhà nước, tổ chức hạch toán theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

3.Ban quản lý công trường.

Bám sát nhiệm vụ sản xuất mà Công ty giao, tổ chức thi công công trình đúng tiến độ đảm bảo chất lượng và an toàn lao động, điều phối nhân lực, vật tư, xe máy trong phạm vi công trường. Lập các kế hoạch thi công và tiến độ thi công ngắn hạn (theo tổng tiến độ thi công), tổ chức thực hiện theo kế hoạch thi công. Tổ chức mua, nhập vật tự đúng chủng loại, chất lượng đã được quy định, tổ chức hợp động lao động ngắn hạn.

a.Đội trượng thi công: Chịu trách nhiệm chính

Chỉ đạo trực tiếp nhân viện, tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Trực tiếp điều phối công việc và lực lượng thi công hang ngày.

b.Cán bộ kỹ thuật thi công:

Luôn bám sát hiện trường, trực tiếp điều phối công việc trên công trường trong phạm vi mình phụ trách, nắm vững đồ án thiết kế, hướng dẫn và chỉ đạo công nhân làm tốt để công trình kịp thời gian và đảm bảo chất lượng.

c.Nhân viên kinh tế:

Theo dõi nắm chắc, ghi chép đầy đủ, báo cáo kịp thời khối lượng thực hiện hang ngày, hàng tháng để công trường và Công ty điều hành.

Nắm vững thu, chi, báo cáo kịp thời mọi chi phí và những yêu cầu cần thiết của công trường về tiền vốn, vật tư.